Utorok, 16. január 2018

Hlásenia chorobnosti

Mimoriadne epidemiologické a havarijné situácie v okrese

Obdobie: .. - ..
Kalendárny týždeň: 2.


V hodnotenom kal. týždni bolo hlásených 1071 ARO, chorobnosť 1903,4/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť je naďalej vo vekovej skupine 0 - 5 ročných a dosiahla 4525,2/100 000 obyv. Hlásených bolo 39 chrípke podobných ochorení, t.j. 3,64% z celkového počtu ARO. Hlásenie sme obdržali od 92,5% ambulancií. Za uvedený týždeň nebola hlásená žiadna lokálna epidémia.