Nedeľa, 25. február 2018

Hlásenia chorobnosti

Mimoriadne epidemiologické a havarijné situácie v okrese

Obdobie: .. - ..
Kalendárny týždeň: 31.


Hlásenie ARO a CHPO 31 kal. týždeň r. 2017. V hodnotenom kal. týždni hlásených 102 ARO, chorobnosť 235 / 100 000 obyv. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť naďalej vo vek. skup. 0 - 5 roč. a dosiahla 890,2/ 100 000 obyv.. Hlásených 0 chrípke podobných ochorení. Hlásenie sme obdržali od 71% ambulancií. Ambulancie pediatri 75% a dospelí 67%. Za uvedený týždeň nebola hlásená žiadna lokálna epidémia. Za uvedený týždeň neboli hlásené prípady SARI