Nedeľa, 25. február 2018

Hlásenia chorobnosti

Mimoriadne epidemiologické a havarijné situácie v okrese

Obdobie: .. - ..
Kalendárny týždeň: 6.


V hodnotenom kalendárnom týždni bolo hlásených 1348 ARO, chorobnosť 2207,8/ 100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť je naďalej vo vekovej skupine 0-5 ročných a dosiahla 5869,1/ 100 000 obyvateľov. Hlásených bolo 82 chrípke podobných ochorení. Hlásenie sme obdržali od 98,5% ambulancií. Za uvedený týždeň boli hlásené lokálne epidémie s následnými chrípkovými prázdninami v zariadeniach pre deti a mládež: MŠ s VJM Jablonov nad Turňou, ZŠ a MŠ s VJM Čoltovo, Stredná zdravotnícka škola - EKI Rožňava, MŠ Vlachovo, Spojená škola internátna v Rožňave. Mgr. Jozef Varga vedúci oddelenia epidemiológie a hygieny detí a mládeže RÚVZ Rožňava