Nedeľa, 25. február 2018

Novinky

ZRUŠENIE VÝNIMKY NA POUŽITIE VODY, KTORÁ NESPĹŇA LIMITY UKAZOVATEĽOV KVALITY PITNEJ VODY

[ 30.10.2008 ]

ZRUŠENIE  VÝNIMKY  NA  POUŽITIE  VODY,  KTORÁ  NESPĹŇA LIMITY UKAZOVATEĽOV  KVALITY PITNEJ VODY

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave na základe žiadosti Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Závod Rožňava, Štítnická 258/19, 048 01 Rožňava, IČO: 36 570 460, vo veci zrušenia rozhodnutia o povolení výnimky na použitie vody - povrchový vodárenský zdroj Rožňavský potok, ktorá nespĺňa limit kvality pitnej vody v ukazovateli - antimón, ustanovený NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu (ďalej len NV SR č. 354/2006 Z.z.), na zásobovanie obyvateľov mesta Rožňava pitnou vodou z verejného vodovodu – Rožňavský skupinový vodovod, vydal podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) rozhodnutie č.j.: 2010/0077-2-51-212 zo dňa 08.02.2010, ktorým rozhodnutie RÚVZ so sídlom v Rožňave č. 01113-2-610-212-2-I.0/2008 zo dňa 19.09.2008, ktorým bola povolená výnimka na použitie vody - povrchový vodárenský zdroj Rožňavský potok, ktorá nespĺňa limit kvality pitnej vody v ukazovateli - antimón, ustanovený NV SR č. 354/2006 Z.z., na zásobovanie obyvateľov mesta Rožňava pitnou vodou z verejného vodovodu – Rožňavský skupinový vodovod stráca účinnosť.
Dôvodom zrušenia povolenej výnimky je skutočnosť, že VVS a.s. ukončila stavbu „Rožňava – Prepojovacie vodovodné potrubie, úprava vody Lúč – vodojem III. tlakové pásmo“, čím došlo k zrušeniu odberu z povrchového vodárenského zdroja Rožňavský potok.
Zásobovanie obyvateľov časti mesta Rožňava, ktorá bola zásobovaná vodou z povrchového vodárenského zdroja Lúč a časti obyvateľov obce Čučma, je z podzemných vodárenských zdrojov Slavec. Samostatné prepojovacie potrubie dopravuje pitnú vodu gravitačne z vodojemu Rožňava III. tlakové pásmo 2 x 1 000 m3 do vodojemu Kalvária. Časť pitnej vody je dodávaná spätne do obce Čučma, kde sa využil jestvujúci prívod DN 200 mm z ÚV Lúč do VDJ Kalvária. Pred spotrebiskom na začiatku obce Čučma v blízkosti križovatky Rožňava – Čučma – ÚV Lúč je na potrubí osadená automatická tlaková stanica, ktorá dopravuje pitnú vodu do súčasného spotrebiska na dolnom konci obce Čučma.
Predložený doklad o kvalite vody z prepojovacieho vodovodného potrubia Rožňava – úprava vody Lúč je v súlade s limitmi uvedenými v NV SR č. 354/2006 Z.z. a z tohto dôvodu nehrozí žiadne riziko ohrozenia zdravia pri konzumácii pitnej vody z Rožňavského skupinového vodovodu.