Nedeľa, 25. február 2018

Novinky

Svetový deň vody

[ 16.3.2009 ]

                                                     


                                           22. marec – Svetový deň vody

V roku 1993 Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 22. marec ako Svetový deň vody. Na základe toho boli všetky členské krajiny OSN vyzvané, aby sa v tento deň venovali aktivitám, ktoré majú smerovať k podpore informovanosti verejnosti o význame vody nielen pre ľudské bytosti a ekosystémy, ale rovnako aj pre sociálnu a ekonomickú vyspelosť krajiny. Tento deň slúži na pripomenutie toho, ako je voda pre nás dôležitá a na uvedomenie si, že prírodu máme chrániť a uchovávať aj pre ďalšie generácie.
Pitná voda je definovaná zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pitná voda je voda v jej pôvodnom stave alebo po úprave určená na pitie, varenie, prípravu potravín, alebo na iné domáce účely bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z vodovodnej siete, cisterny alebo ako voda balená do spotrebiteľského balenia a voda používaná v potravinárskych podnikoch pri výrobe, spracovaní, konzervovaní alebo predaji výrobkov alebo látok určených na ľudskú spotrebu.
Jej kvalita sa posudzuje z hľadiska fyzikálneho, chemického, mikrobiologického a biologického. Pitná voda musí byť zdravotne bezpečná, čo znamená že jej krátkodobé ani dlhodobé používanie nesmie ohroziť zdravie ľudí a musí mať aj vyhovujúce senzorické vlastnosti, vnímateľné zmyslami.
Hoci si to ani neuvedomujeme, voda, ako produkt určený na ľudskú spotrebu, podstupuje celý rad kontrol a zodpovedá prísnym kritériám kvality. Kvalita pitnej vody je kontrolovaná od zdroja až po miesto spotreby. Kontrolu kvality surovej vody v zdrojoch a kontrolu kvality vody v rozvodnej sieti zabezpečujú vlastníci alebo prevádzkovatelia verejných vodovodov. Kvalitu pitných vôd na Slovensku sleduje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva vo svojej pôsobnosti v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru a v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa. Monitoring kvality pitnej vody, vykonávajú na všetkých regionálnych úradoch verejného zdravotníctva pracovníci odborov hygieny životného prostredia a zdravia.
Orgánmi verejného zdravotníctva však nie je sledovaná kvalita vody v studniach a preto sa o jej kvalitu musia vlastníci studní starať sami. Pri snahe ušetriť finančné prostriedky majitelia studní majú tendenciu zásobovanie pitnou vodou riešiť z vlastných zdrojov – studní bez toho, aby vedeli, akej kvality vodu požívajú. Pritom si neuvedomujú, že pri nesprávnom umiestnení studne ako aj jej nedostatočnej ochrane sa jej užívateľ vystavuje zdravotným rizikám vodou prenosných ochorení.
Nie len v tento deň, ale po všetky dni myslime na naše zdravie a pripíjajme si naň pohárikom zdravotne bezchybnej pitnej vody.

              

                              Pri tejto príležitosti RÚVZ so sídlom v Rožňave  

                                           dňa22.3.2010    usporiada

                                              Deň otvorených dverí


V rámci tohto dňa Vám odborní pracovníci oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave v čase od 8.00 do 14.00 hod. poskytnú poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, ochrany vodných zdrojov a ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre človeka.
Mgr. Petronela Vargová
poverená zastupovaním ved. oddelenia HŽPaZ