Nedeľa, 25. február 2018

Novinky

Smernica o opatreniach

[ 27.1.2010 ]

                 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave
                                     Špitálska 3, 048 01 Rožňava
                                                S M E R N I C A

O opatreniach, ktoré ustanovujú spôsob prístupu k informáciám na RUVZ so sídlom v Rožňave podľa zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií).

Na zabezpečenie plnenia pokynu ministra zdravotníctva SR č. OPM/3014/2000/OPM/Jan zo dňa 29.12.2000 a jednotného uplatňovania zákona o slobode informácií pre povinné osoby podľa ust. § 2 zákona o slobode informácií ustanovujem tieto opatrenia:


Čl. I.


RÚVZ ako povinná osoba v zmysle ust. § 2 o slobode informácií sprístupňuje spôsobom umožňujúcim hromadný prístup k informáciám, informácie uvedené v ust. § 5 zákona.Za hromadný prístup k informáciám sa považuje prístup prostredníctvom telekomunikačného zariadenia, najmä siete Internet. Túto povinnosť po technickej stránke zabezpečuje oddelenie zdravotnej informatiky a štatistiky a VTI úradu v spolupráci s príslušnými odbormi a oddeleniami, ktoré zodpovedajú za vecnú správnosť a aktuálnosť zverejnenej informácie. Obsah www stránky je uvedený v prílohe č. 1 tejto smernice. V súlade s ust. § 4 ods. 5 zákona o slobode informácií. RÚVZ sprístupňuje informácie osobám zo zmyslovým postihnutím, ktorými sú osoby nevidiace, slabozraké, nepočujúce alebo nedoslýchavé.

Vo vestibule RÚVZ, na Ulici špitálskej č. 3 sú umiestnené informačné tabule, na ktorých sú povinne zverejnené :
1. Informácie o zriadení RÚVZ so sídlom v Rožňave, vrátane jeho právneho postavenia, práv, kompetencií a popisu organizačnej štruktúry.
2. Miesto, čas a spôsob, akým možno získať informácie.
3. Informácie o mieste a spôsobe podania žiadosti.
4. Informácie o postupe úradu pri vybavovaní žiadosti o informáciu, vrátane lehôt, ktoré je podľa zákona nutné dodržať.
5. Sadzobník správnych poplatkov za vykonávané správne úkony.
6. Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.


Na základe žiadosti o sprístupnenie informácie je RÚVZ povinný sprístupniť všetky informácie, ktoré má a v minulosti mal k dispozícii, vrátane informácii týkajúcich sa hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu, osobných údajov o fyzickej osobe, ktoré sú spracúvané v informačnom systéme za podmienok ustanovených v zák..č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov o fyzickej osobe, ktorá je predstaveným v štátnej službe, vedúcim zamestnancom vykonávajúcim práce vo verejnom záujme. Osobné údaje o tejto fyzickej osobe sa sprístupňujú v rozsahu titul, meno a priezvisko, funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie, pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti, miesto výkonu funkcie alebo pracovnej činnosti a orgán, ktorý túto funkciu alebo činnosť vykonáva, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, ak sú uhrádzané zo štátneho rozpočtu alebo z iného verejného rozpočtu. V tomto zmysle úrad zabezpečí školenia zamestnancov, ktorí žiadosti vybavovať.


Čl. II.


1. Pracoviskom zabezpečujúcim a zodpovedným za včasné a pravdivé poskytnutie informácií je každé oddelenie alebo iný organizačný útvar úradu určený regionálnou hygieničkou podľa zamerania jeho činnosti a podľa druhu a obsahu každej osobitnej žiadosti o poskytnutie informácie – vecný gestor. Písomné vybavenie žiadosti podpisuje regionálna hygienička. Pravidelné informácie pre masmédiá, týkajúce sa epidemiologickej situácie v okrese Rožňava, poskytuje vedúca oddelenia epidemiológie.

2. Evidenciu všetkých žiadostí podaných na RÚVZ /ďalej len „centrálna evidencia“/ vedie úsek riaditeľa – podateľňa.

3. Centrálna evidencia žiadostí obsahuje predovšetkým:
· dátum podania žiadosti,
· meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo,
· obsah žiadosti (ktoré informácie požaduje), formu podania ( napr. písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou) a navrhovaný spôsob sprístupnenia informácie,
· výsledok, formu a dátum vybavenia žiadosti, vydanie rozhodnutia alebo odstúpenie žiadosti
· meno zamestnanca, ktorý žiadosť vybavil,
· dátum, kedy bola informácia odoslaná,
· opravný prostriedok

4. Spis týkajúci sa poskytnutia informácie sa po vybavení ukladá na príslušné oddelenie
úradu a musí obsahovať všetky písomnosti týkajúce sa vybavovania žiadosti, vrátane informácie o spôsobe jej vybavenia. Všetky písomnosti založené v spise musia byť označené číslom z centrálnej evidencie.

5. Ak bola žiadosť podaná priamo na podateľňu, táto žiadosť zaeviduje a bezodkladne postúpi regionálnej hygieničke úradu, ktorá rozhodne o tom, ktorému všeobecne príslušnému organizačnému útvaru je potrebné žiadosť na vybavenie postúpiť. Ak sa jedná o ústnu žiadosť, podateľňa ju postúpi na formulári o prijatí ústnej žiadosti uvedenom v prílohe č. 2 tejto smernice. Ak bola ústna žiadosť podaná inému organizačnému útvaru úradu, tento je povinný odkázať žiadateľa na úsek regionálnej hygieničky.
6. V o výzve na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti, ktorú vypracuje príslušné oddelenie , sa určuje lehota minimálne 7 kalendárnych dní. Po jej márnom uplynutí sa vec odloží bez vybavenia.Čl.III.


1. Informácia na základe žiadosti sa poskytne po preukázaní uhradenia materiálnych nákladov spojených s jej poskytnutím. Regionálna hygienička môže zaplatenie úhrady na písomnú žiadosť žiadateľa odpustiť.


2. Úhradu a spôsob úhrady materiálnych nákladov na sprístupnenie informácie určí odborný útvar, ktorému bola žiadosť postúpená /pridelená/ na vybavenie a to podľa Sadzobníka úhrad (príloha č. 5) umiestneného na informačných tabuliach úradu na formulári „Vyčíslenie nákladov za poskytnutie informácie“. Tento formulár tvorí prílohu č. 3 tejto smernice. Formulár vyplňuje príslušný odborný útvar, ktorý vybavuje žiadosť o poskytnutie informácie.

3. Informácie na základe žiadosti, ktorú možno podať písomne, ústne, telefonicky, faxom alebo elektronickou poštou, sa sprístupňujú najmä písomne, ústne /telefonicky/, elektronickou poštou, faxom alebo nahliadnutím do spisu s možnosťou vyhotovenia kópie.

4. Nevidiace osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie slepeckým (Braillovým) písmom. Pri podaní žiadosti musí predložiť kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s červeným pásom, na ktorého zadnej strane je vyznačený druh zdravotného postihnutia „ Nevidiaci – Blind“.

5. Slabozraká osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie zväčšeným typom písma. Pri podaní žiadosti predloží kópiu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

6. Nepočujúca alebo nedoslýchavá osoba v žiadosti uvedie, akým spôsobom podľa § 16 ods. 1 zákona o slobode informácií požaduje sprístupnenie informácie.

7. Nevidiaca, slabozraká, nepočujúca alebo nedoslýchavá osoba sa môže s RÚVZ dohodnúť aj na inom spôsobe sprístupnenia informácie.

8. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša RÚVZ.Čl.IV.


1. Informácia sa sprístupňuje formou navrhnutou žiadateľom a až keď nie je možné ju touto formou sprístupniť, po dohode so žiadateľom, je možné použiť ostatné spôsoby sprístupnenia. Prihliada sa pritom na charakter informácie, vybraný spôsob jej sprístupnenia a na technické možnosti úradu. V súlade s ust. § 16 ods. 5) zákona o slobode informácií v prípad ak RÚVZ nemá k dispozícii špeciálne zariadenie prispôsobené na písmo a tlač slepeckého písma, môže požiadať osobu, ktorá má takéto zariadenie k dispozícii, bezodkladne o vyhotovenie prekladu sprístupňovanej informácie. V prípade, ak ide o taký rozsah informácie, ktorý by presiahol primeraný rozsah v prípustnej forme, povinná osoba sprístupní požadovanú informáciu alebo jej časť iným vhodným spôsobom podľa § 16 ods. 1 zákona o slobode informácií.

2. Žiadosť o sprístupnenie informácií musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa jej podania, alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe napísaná slepeckým (Braillovým) písmom.

3. Zo závažných dôvodov je možné predlžiť lehotu, najviac však o 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe napísaná slepeckým (Braillovým) písmom.

Závažnými dôvodmi sú:
· vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo RUVZ Rožňava
· vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
· preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predlženej lehoty.

Predlženie lehoty treba oznámiť žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty uvedenej v Čl. IV bode 2 s uvedením dôvodu, ktorý viedol k predlženiu lehoty. Oznámenie písomne pripraví odborný útvar, ktorému bola žiadosť pridelená a priamo ju dáva na podpis regionálnej hygieničke.


4. Ak RÚVZ nedisponuje požadovanými informáciami, žiadosť písomne postúpi do 5 dní odo dňa doručenia žiadosti na RÚVZ príslušnej povinnej osobe, ak je RÚVZ známa. Postúpenie žiadosti RÚVZ bezodkladne oznámi žiadateľovi.
Ak takáto povinná osoba nie je známa, vydá RÚVZ do 18 pracovných dní odo dňa podania žiadosti rozhodnutie o odmietnutí žiadosti (príloha č.4), ktoré pripraví príslušný odborný útvar.
Rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu sa vydá aj z dôvodov zákonom stanoveného obmedzenia prístupu k informáciám ( § 8-11 zákona o slobode informácií).

5. Zamestnanec poskytujúci informáciu musí zabezpečiť ( urobiť opatrenia), aby nazretím do dokumentácie neboli porušené povinnosti RÚVZ o obmedzení prístupu k informáciám.

6. V prípade, ak časť požadovanej informácie (dokumentu) spadá pod výnimky podľa ust. §§ 8-11 zákona o slobode informácií, t.j. ide o obmedzenie prístupu k informáciám z dôvodu ochrany utajovaných skutočností, ochrany osobnosti a osobných údajov, je treba sprístupniť časť dokumentu, ktorá je verejne prístupná. K informáciám neprístupným (čiastočne alebo celkom) je potrebné vždy poskytnúť tzv. sprievodné informácie ( § 4 ods. 4 zákona o slobode informácií) o dôvode odmietnutia, o dobe, počas ktorej odmietnutie trvá a kedy bude opätovne preskúmané.
V prípade pochybností, či sa na vec vzťahuje obmedzenie sprístupnenia informácií, poverený zamestnanec vec konzultuje s regionálnou hygieničkou.

7. Informácie sa poskytujú aj z neukončeného správneho konania. Pri ich sprístupňovaní dbajú príslušné organizačné útvary na ochranu informácií označených za štátne, služobné, bankové, daňové a obchodné tajomstvo, na skutočnosť podliehajúcu šifrovej ochrane informácií a na ochranu osobnosti.

8. Ak úrad žiadosti o sprístupnenie informácie v zmysle ust. § 18 zákona o slobode informácií nevyhovie, čo i len s časti, je povinný vydať o tom rozhodnutie, ktoré podpisuje vždy regionálna hygienička.

9. Ak sa žiadosti o sprístupnenie informácie nevyhovie spôsobom, že sa nevydá rozhodnutie, platí, že sa odmieta sprístupnenie informácie. V takejto situácii sa vychádza z predpokladu, že bolo vydané rozhodnutie o odmietnutí prístupu k informáciám ( tzv. fiktívne rozhodnutie) a za deň doručenia takéhoto rozhodnutia sa považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti. Proti takémuto fiktívnemu rozhodnutiu žiadateľ o poskytnutie informácie môže podať odvolenie v 15 dňovej lehote.

10. Ak úrad rozhodol o zneprístupnení informácie, predloží odvolanie svojmu nadriadenému orgánu, t.j. ÚVZ SR. Odvolací orgán má na vydanie rozhodnutia lehotu 15 dní od doručenia odvolania.

11. Ak nadriadený orgán v 15 dňovej lehote nerozhodne, predpokladá sa, že potvrdil napadnuté rozhodnutie.

12. Ak žiadateľovi nebolo vyhovené ani v odvolacom konaní, môže do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia o odvolaní podať žalobu na príslušný súd.


Čl. V.

1. Priestupku sa dopustí ten, kto
· vedome vydá a zverejní nepravdivé alebo neúplné informácie,
· vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu, alebo iným opatrením zapríčiní porušenie práva ne sprístupnenie informácie,
· poruší inú povinnosť ustanovenú zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.

2. Priestupky podľa zákona o slobode informácií prejednáva obvodný úrad.

3. Za priestupok podľa Čl. V. bodu 1 možno uložiť pokutu do 1 650 € a zákaz činnosti až na dva roky.

4. Konanie zamestnanca kvalifikované ako priestupok je zároveň porušením služobnej alebo pracovnej disciplíny.

5. Kontrolu plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona o slobode informácií a z opatrení prijatých na jeho aplikáciu v praxi vykonáva Úrad vlády SR ( zák. č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe).


Čl. VI.

Smernica nadobúda účinnosť dňom 01.01.2009.
V Rožňave, dňa 01.01.2009MUDr. Ľubomíra Chromčíková
regionálna hygienička

Príloha č.1

Príloha č.2

Príloha č.3

Príloha č.4

Príloha č.5