Nedeľa, 25. február 2018

Novinky

Leto a črevné ochorenia

[ 1.7.2010 ]

                                               Leto a črevné ochorenia

Je tu leto a s ním aj zvýšené riziko vzniku infekcií zažívacieho traktu, ktoré v tomto roku môžu byť znásobené aj následkami povodní.
Akútne hnačkové ochorenia patria k najčastejšie sa vyskytujúcim infekčným ochoreniam. Ohrozovať nás môže brušný týfus, salmonelóza, bacilárna úplavica (dyzentéria), iné bakteriálne resp. vírusové črevné nákazy, z ktorých najzávažnejšia je žltačka typu A. Hovorí sa jej aj „choroba špinavých rúk“.
Priebeh ochorenia závisí tak od druhu mikróba, ktorý ochorenie vyvolal, ako aj od rôznych faktorov zo strany človeka - veku, celkového zdravotného stavu, odolnosti organizmu, prítomnosti iných chronických ochorení, hygienických návykov a pod.
V prevencii črevných nákaz je nevyhnutne potrebné uplatňovať predovšetkým:
- zásady osobnej hygieny, najmä umývanie rúk mydlom, vždy pred jedlom a pitím, ale aj pred fajčením a samozrejme vždy aj pred a po použití WC.
- dodržiavanie správneho skladovania potravín vrátane udržiavanie kuchynského zariadenia a náradia pri príprave stravy v úplnej čistote,
- používanie zdravotne bezpečnej pitnej vody,
- ochranu požívatín pred hmyzom, hlodavcami a inými zvieratami,
- zásady hygienicky nezávadného likvidovania odpadu a odpadových vôd.
Pri infekčnej žltačke typu A je možná aj špecifická ochrana t.j. očkovanie.
Pri nákupoch je potrebné vyberať len vzhľadovo nenarušené potraviny so zreteľne vyznačenou dobou spotreby.
Nevyhnutne potrebné je zabezpečiť dokonalé prevarenie požívatín. Najlepšie je stravu skonzumovať bezprostredne po uvarení, resp. po uvarení uchovávať potraviny v teplom stave okolo 60°C maximálne 3 hodiny a potom ich schladiť na teplotu pod 10°C. Najväčším rizikom je ponechanie uvarených pokrmov pri teplotách 10 – 60°C, kedy sú vytvorené ideálne podmienky k rozmnoženiu niektorých baktérií s následnou tvorbou toxínov ( jedov ). Riziko ochorenia stúpa s dobou udržiavania pokrmov pri teplote kuchyne. Uvarené požívatiny pred ďalšou konzumáciu je potrebné dôkladne ohriať a zabrániť styku medzi surovými a uvarenými požívatinami.
Všetky poľnohospodárske plodiny, ktoré boli zaplavené povodňovou vodou, kalmi a bahnom, treba považovať za zdraviu škodlivé a nekonzumovať ich!!! Netýka sa to potravín hermeticky balených v skle, kovových resp. tuhých plastových obaloch, pokiaľ nejavia známky poškodenia vonkajšieho obalu. Obaly týchto potravín pred použitím očistiť a dezinfikovať.
Ovocie na stromoch a kríkoch, ktoré nebolo povodňovou vodou priamo dotknuté, možno konzumovať po dôkladnom umytí pitnou vodou.
Dodržiavať hygienu pri manipulácii so živými aj uhynutými zvieratami a riadiť sa pokynmi RÚVZ, ktoré sú k dispozícii na všetkých obecných úradoch.
Pri liečení hnačkových ochorení je najdôležitejší dostatočný prívod tekutín s obsahom minerálov - stolové minerálky bez kysličníka uhličitého, prípadne nesladený čaj a diéta s minimálnym množstvom tuku a dráždivých látok.
Pokiaľ sú sprevádzané ďalšími zdravotnými problémami ako napr. zvýšenou teplotou, bolesťami brucha, hlavy, začervenaním či výskytom teplejších miest na pokožke prípadne rôznymi hnisavými infekciami, bezpodmienečne je potrebné vyhľadať lekára.
Už po prvých príznakoch navštívte Vášho lekára. Nikdy nepodceňujte počiatočné ľahké príznaky !!!


MUDr. Alžbeta Donovalová
ved. odd. epidem. RÚVZ Rožňava