Utorok, 16. január 2018

Novinky

Spoločná inštrukcia o postupe pred a pri poskytovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti charitatívnou organizáciou

[ 23.3.2017, RUVZ Rožňava ]

Spoločná inštrukcia

o postupe preda pri poskytovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosticharitatívnou organizáciou podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o potravinách“)

 

Celý dokument na stiahnutie <TU>

 

I.                   Právna úprava § 6 ods. 7 až 11 zákona o potravinách – základné povinnosti

 

(7) Potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, len ak sú bezpečné, môže prevádzkovateľ bezodplatne previesť osobe vykonávajúcej činnosť s verejnoprospešným účelom v oblasti poskytovania sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti alebo sociálnych služieb podľa osobitných predpisov8dac) (ďalej len „charitatívna organizácia“), pričom od nej nemôže za tieto potraviny požadovať akékoľvek priame alebo nepriame plnenie. Charitatívna organizácia môže nakladať s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti až po jej registrácii podľa odseku 1, pričom je povinná pred začatím činnosti podľa odseku 9 písm. c) požiadať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva o vykonanie úradnej kontroly každej výdajne charitatívnej organizácie podľa osobitného predpisu.8dad)

 

(8) Výdajňa charitatívnej organizácie nesmie byť umiestnená v priestoroch a na plochách, ktoré

a) prevádzkovateľ vlastní,

b) prevádzkovateľovi slúžia na účely výkonu jeho činnosti,

c) prevádzkovateľ užíva alebo

d) sú spojené s priestormi alebo plochami podľa písmen a) až c).

 

(9) Charitatívna organizácia je povinná plniť požiadavky na skladovanie a prepravu potravín podľa § 10 a 11 a potraviny podľa odseku 7

a) musí skladovať oddelene od potravín, ktorých dátum minimálnej trvanlivosti neuplynul, a označiť údajom, že ide o potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti,

b) nesmie prebaľovať, meniť, odstraňovať alebo zakrývať údaje uvedené prevádzkovateľom na spotrebiteľskom obale a

c) môže len bezodplatne a bezodkladne poskytnúť konečnému spotrebiteľovi, pričom od neho nemôže za tieto potraviny požadovať akékoľvek priame alebo nepriame plnenie.

 

(10) Za bezpečnosť potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti zodpovedá prevádzkovateľ, ktorý tieto potraviny bezodplatne prevádza podľa odseku 7, do ich odovzdania charitatívnej organizácii.

 

(11) Za bezpečnosť potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti zodpovedá charitatívna organizácia od prevzatia týchto potravín od prevádzkovateľa, ktorý tieto potraviny bezodplatne prevádza podľa odseku 7, do ich bezodplatného poskytnutia konečnému spotrebiteľovi podľa odseku 9 písm. c).

 

Poznámky pod čiarou k odkazom 8dac a 8dad znejú:

„8dac) Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

8dad) § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 4 ods. 2 a príloha II kapitola I nariadenia (ES) č. 852/2004 v platnom znení.

 

Minimálne požiadavky na výdajňu podľa prílohy II kapitoly I nariadenia (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín, a to najmä:

 

a)      výdajňa na dané účely znamená prevádzka dočasná alebo trvalá, ako je napríklad miesto s prístreškom, stan, motorové vozidlo, stánok, miestnosť v stálom objekte, ktoré svojou konštrukciou a zhotovením vyhovuje manipulácii s potravinami počas ich prepravy, dočasného skladovania a výdaja tak, aby nedošlo ku kontaminácii alebo znehodnoteniu potravín;

 

b)      výdajňa musí byť zhotovená a vybavená tak, aby umožňovala bezpečnú manipuláciu s potravinami a bola udržiavaná v čistote; 

 

c)      potraviny musia byť chránené, najmä pred prachom, zvieratami, hmyzom, hlodavcami, chemickými látkami, priamym slnečným žiarením a inými škodlivými vplyvmi;

 

d)      na umiestnenie potravín musia byť k dispozícii, napr. palety, stoly, police a pod., aby potraviny neboli skladované priamo na zemi;

 

e)      ak je výdajňa v stálom objekte a bude slúžiť aj na krátkodobé skladovanie potravín je potrebné zabezpečiť prívod pitnej vody a umývadlo na umývanie rúk (pozn. je možné použiť aj jednoduché zariadenia s pitnou vodou); v takomto prípade tiež musí byť dostupný pre osoby manipulujúce s potravinami záchod;

 

f)       ak chladené alebo mrazené potraviny nie sú vo výdajni skladované je možné uchovať takéto potraviny v prenosnom zariadení, ktoré zabráni ich rozmrazeniu, ak ide o zmrazené potraviny, počas prepravy alebo výdaja; ak chladené alebo zmrazené potraviny sa budú krátkodobo skladovať vo výdajni (trvalá miestnosť) musí byť k dispozícii chladnička a mraznička; počas prepravy chladenej alebo mrazenej potraviny do miesta výdaja sa nesmie zvýšiť alebo znížiť ich teplota, ktorá by mohla negatívne ovplyvniť bezpečnosť a kvalitu potravín; ak ide o hlbokozmrazené potraviny pozri vyhlášku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 99/2012 Z. z. o hlbokozmrazených potravinách v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 385/2016 Z. z.;

 

g)      osoby manipulujúce s potravinami musia byť zdravotne spôsobilé (mať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydané lekárom podľa § 22 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky     č. 585/2008 Z. z.); pri manipulácii s potravinami musia mať čistý pracovný odev, napr. plášť na ochranu pred znečistením civilným odevom a udržiavať čistotu rúk a osobnú hygienu; osoby manipulujúce s potravinami musia si byť vedomé o správnej manipulácii s potravinami a o dodržiavaní hygieny.

 

h)      „Charitatívna organizácia“ je nezisková organizácia (fyzická alebo právnická osoba -prevádzkovateľ) vykonávajúca činnosť s verejnoprospešným účelom v oblasti poskytovania sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti alebo sociálnych služieb podľa osobitných predpisov.

 

 

 

 

II.                Povinnosti pri registrácii

 

1.      Charitatívna organizácia požiada príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (ďalej len „RVPS“)podľa miesta, kde vykonáva činnosť – nakladá/umiestňuje na trh potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti o registráciu podľa § 6 ods. 1 zákona o potravinách.

a súčasne

 

2.      požiada príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) o vykonanie úradnej kontroly každej výdajne, v ktorej bude vydávať potraviny na charitatívne účely.

 

Požiadavka na vykonanie úradnej kontroly RÚVZ platí pre všetky výdajne bez ohľadu na to, či ide o trvalú výdajňu (pevná stavba alebo miestnosť v stálom objekte patriace charitatívnej organizácii) alebo dočasnú výdajňu (miesto alebo miestnosť v stálom objekte nepatriace charitatívnej organizácii, prístrešok alebo iný prenosný objekt), alebo mobilnú výdajňu (výdaj z prepravnej časti automobilu).

 

Charitatívna organizácia môže začať s činnosťou  až po získaní oznámenia o registrácii z príslušnej RVPS a rozhodnutia, ak ide o trvalú výdajňu alebo stanoviska, ak ide o dočasnú alebo mobilnú výdajňu z RÚVZ, kde bude výdajňa zriadená.

 

III.             Postup pri registrácii charitatívnej organizácie na RVPS

 

Registráciu prevádzkovateľov potravinárskych podnikov – charitatívnych organizácií vykonáva na základe OZNÁMENIA o registrácii ( VZOR NÁJDETE TU formát RTF) miestne príslušná RVPS, kde charitatívna organizácia vykonáva činnosť – nakladá/umiestňuje na trh potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti.

Adresár RVPS:

 

 1. RVPS Bratislava-mesto, Polianky 8, 841 01 Bratislava - 42, tel.: 02 64461209, Riaditel.BA@svps.sk
 2. RVPS Senec, Svätoplukova 50, 903 01 Senec, tel.: 02 45926213, Riaditel.SC@svps.sk
 3. RVPS Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda, tel.: 031 5524870, Riaditel.DS@svps.sk
 4. RVPS Galanta, Hodská 353/19, 924 25 Galanta, tel.: 031 7807109, Riaditel.GA@svps.sk
 5. RVPS Trnava, Zavarská 11, 918 21 Trnava 1, tel.: 033 5501447, Riaditel.TT@svps.sk
 6. RVPS Senica, K veterine 5001/4, 905 01 Senica, tel.: 034 6512881, Riaditel.SE@svps.sk
 7. RVPS Komárno, Štúrova 5, 945 01 Komárno, tel.: 035 7731235, Riaditel.KN@svps.sk
 8. RVPS Nové Zámky, Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky, tel.: 035 6428311, Riaditel.NZ@svps.sk
 9. RVPS Levice, M.R. Štefánika 24, 934 03 Levice, tel.: 036 6312352, Riaditel.LV@svps.sk
 10. RVPS Nitra, Akademická 1, 949 80 Nitra 1, tel.: 037 6536202, Riaditel.NR@svps.sk
 11. RVPS Topoľčany, ul. Dr. P. Adámiho 17, 955 01 Topoľčany, tel.: 038 5326068, Riaditel.TO@svps.sk
 12. RVPS Šaľa, Školská 5, 927 00 Šaľa, tel.: 031 770 21 70,7715177 Riaditel.SA@svps.sk
 13. RVPS Nové Mesto/Váhom, Tajovského 235/7, 915 01 Nové Mesto/Váh., tel.: 032 7712546, Riaditel.NM@svps.sk
 14. RVPS Trenčín, Súdna 22, 911 01 Trenčín, tel.: 032 6522123, Riaditel.TN@svps.sk
 15. RVPS Prievidza, Mariánska 6, 971 01 Prievidza, tel.: 046 5423009, Riaditel.PD@svps.sk
 16. RVPS Púchov, Moravská 1343/29, 020 01 Púchov, tel.: 042 4641315, Riaditel.PU@svps.sk
 17. RVPS Žiar nad Hronom, ul. SNP 612/120, 965 01 Žiar nad Hronom, tel.: 045 6732737, Riaditel.ZH@svps.sk
 18. RVPS Zvolen, Nám. SNP 50, 960 01 Zvolen, tel.: 045 5203999, Riaditel.ZV@svps.sk
 19. RVPS Veľký Krtíš, Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš, tel.: 047 4812921, Riaditel.VK@svps.sk
 20. RVPS Lučenec, Ulica mieru 2, 984 01 Lučenec, tel.: 047 4322431, Riaditel.LC@svps.sk
 21. RVPS Rimavská Sobota, Kirijevská 22, 979 01 Rimavská Sobota, tel.: 047 5631410, Riaditel.RS@svps.sk
 22. RVPS Banská Bystrica, Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica 1, tel.: 048 4125602, Riaditel.BB@svps.sk
 23. RVPS Martin, Záturčianska 1, 036 80 Martin, tel.: 043 4221481, Riaditel.MT@svps.sk
 24. RVPS Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, tel.: 044 5523814, Riaditel.LM@svps.sk
 25. RVPS Žilina, Jedľová 44, 010 04 Žilina 4, tel.: 041 7631235, Riaditel.ZA@svps.sk
 26. RVPS Čadca, Horná 2483, pošt. pr. 45, 022 01 Čadca, tel.: 041 4322277, Riaditel.CA@svps.sk
 27. RVPS Dolný Kubín, Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín, tel.: 043 5864935, Sekretariat.DK@svps.sk
 28. RVPS Rožňava, Južná 43, 048 01 Rožňava, tel.: 058 7323182, Riaditel.RV@svps.sk
 29. RVPS Spišská Nová Ves, Duklianska 46, 052 01 Spišská Nová Ves, tel.: 053 4813202, Riaditel.SN@svps.sk
 30. RVPS Košice-mesto, Hlinkova 1/c, 040 01 Košice - mesto, tel.: 055 6325623, Riaditel.KE@svps.sk
 31. RVPS Košice-okolie, Kukučínova 24, 040 01 Košice - okolie, tel.: 055 6223507, Riaditel.KS@svps.sk
 32. RVPS Trebišov, Bottova 2, 075 01 Trebišov, tel.: 056 6722748, Riaditel.TV@svps.sk
 33. RVPS Michalovce, Sama Chalupku 22, 071 01 Michalovce, tel.: 056 6425001, Riaditel.MI@svps.sk
 34. RVPS Poprad, Partizánska 83, 058 01 Poprad, tel.: 052 7723085, Riaditel.PP@svps.sk
 35. RVPS Stará Ľubovňa, Levočská 4/338, 064 01 Stará Ľubovňa, tel.: 052 4321182, Riaditel.SL@svps.sk
 36. RVPS Prešov, Levočská 112, 080 01 Prešov 1, tel.: 051 7493650, Riaditel.PO@svps.sk
 37. RVPS Vranov nad Topľou, Kalinčiakova 879, 093 01 Vranov nad Topľou, tel.: 057 4423064 Riaditel.VT@svps.sk
 38. RVPS Bardejov, Stöcklova 34, 085 01 Bardejov, tel.: 054 4748725, Riaditel.BJ@svps.sk
 39. RVPS Svidník, ul. MUDr. Pribulu 2, 089 01 Svidník, tel.: 054 7522987, Riaditel.SK@svps.sk
 40. RVPS Humenné, Gaštanová 3, 066 01 Humenné, tel.: 057 7752963, Riaditel.HE@svps.sk

 

 

Informácieo  registrácii potravinárskych podnikov sú zverejnené na webovej stránkeŠtátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky http://www.svps.sk/ v priečinku POTRAVINY - Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov http://www.svps.sk/potraviny/, kde sú zverejnenévšetky informácie o platnej legislatíve a povinnostiachprevádzkovateľov potravinárskych podnikov.

 

IV.              Postup pri získaní stanoviska/rozhodnutia o schválení výdajne charitatívnej organizácie na RÚVZ

 

 

Charitatívna organizácia je povinná požiadať príslušný RÚVZ (http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=58) pred začatím činnosti o vykonanie úradnej kontroly, resp. štátneho zdravotného dozoru (ďalej len „kontrola“) každej výdajne podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane zdravia, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane zdravia“).

V tejto súvislosti k žiadosti o preukázaní právoplatnosti danej činnosti je potrebné predložiť doklad o zapísaní do ústredného registra Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (http://www.minv.sk/?registre-evidencie-zoznamy-informacie-o-registracii) a doklad o pridelenom IČO.

 

RÚVZ vykoná na základe žiadosti kontrolu výdajne nasledovne:

 

1)      ak ide len o výdajňu – miesto s krátkodobým prechodným pôsobením –RÚVZ vydá stanovisko,

 

ak ide o výdajňu – priestor skladovania, prípadne spojený s výdajňou, ktoré je trvalého charakteru v stálom objekte patriaci charitatívnej organizácii (pevná stavba alebo miestnosť v stálom objekte) RÚVZ vydá rozhodnutie podľa § 52 ods. 1 v súčinnosti s § 13 ods. 4 písm. a) zákona o ochrane zdravia

RÚVZ predmetné stanovisko, resp. rozhodnutie poskytne žiadateľovi a v kópii príslušnej RVPS.

 

ŠVPS SR poskytne ÚVZ SR v pravidelných intervaloch aktualizované zoznamy zaregistrovaných charitatívnych organizácií.

Adresár RÚVZ v SR:

 

RÚVZ v SR

Adresa

 Mailový kontakt

 Telef.  kontakt

RÚVZ Banská Bystrica

Cesta k nemocnici 1,

975 56 Banská Bystrica

ivana.sedliacikova@vzbb.sk

 

048/ 4367 768

RÚVZ Bardejov

Kuzmányho 18,

085 01 Bardejov

bj.rakossyova@uvzsr.sk

bj.hv@uvzsr.sk

054/488 07 14

 

RÚVZ hl. m. Bratislava

Ružinovská 8, 820 09 Bratislava

 ba.zakovicova@uvzsr.sk

ba.fitzova@uvzsr.sk

 0917/ 235453

 

RÚVZ Čadca

 Palárikova 1156,

022 01 Čadca

ca.matlakova@uvzsr.sk

ca.vyziva1@uvzsr.sk

 041/430 26 30

RÚVZ Dolný Kubín

Nemocničná 12,

026 01 Dolný Kubín

 dk.kereskeni@uvzsr.sk

dk.hv@uvzsr.sk 

043/5504 824

0915/347892

043/5504 835

RÚVZ Dunajská Streda

 Veľkoblahovská 1067/30, P.O.BOX 138, 929 01 Dunajská Streda

ds.hv@uvzsr.sk

ds.ruvz@uvzsr.sk

 

031/5911251

031/5911244,

031/5911256,

RÚVZ Galanta

 

 Hodská 2352/62,

924 81 Galanta

 ga.hv1@uvzsr.sk

ga.hv@uvzsr.sk

 031/78 33 424

 031/78 33 414

 

RÚVZ Humenné

 Ul. 26. novembra 2/1507, 066 18 Humenné

 hn.makara@uvzsr.sk

hn.hv@uvzsr.sk

 057/775 27 94

057/775 27 94

RÚVZ Komárno

 Mederčská ul. č. 39,

945 75 Komárno

 ruvzkn@uvzsr.sk

 

035/7700412,

035/7702627,

035/7702626

RÚVZ Košice

 

 Ipeľská 1,

040 11 Košice

 kaplanova@ruvzke.sk

hv@ruvzke.sk

055/7860100,

055/7860165,

055/7860168

RÚVZ Levice

Komenského 4,

934 38 Levice

 lv.vyziva@uvzsr.sk

 

036/6228712

036/6308591

RÚVZ Liptovský Mikuláš

 ul. Štúrova 36,

031 80 Liptovský Mikuláš

 lm.hv@uvzsr.sk

 

 

 044/5621476

044/5620254

RÚVZ Lučenec

 Petőfiho 1,

984 38 Lučenec

 lc.hv@uvzsr.sk

 

 047/4322565

0918/ 645192

RÚVZ Martin                 

 Kuzmányho 27,

036 80 Martin

 mt.bugajova@uvzsr.sk

mt.hv@uvzsr.sk

 043/4012935

043/4012933

RÚVZ Michalovce

 S. Chalupku 5,

071 01 Michalovce

 mi.hvabp@uvzsr.sk

 056/6880  631

 056/6880  632

 056/6880  633

RÚVZ Nitra                     

 Štefánikova 58,

949 63 Nitra

 nr.hv@uvzsr.sk

 

037/6560440

037/6560441

RÚVZ Nové Zámky

 Slovenská ul. 13,

940 30 Nové Zámky

 nz.vyziva@uvzsr.sk

nz.bogdanova@uvzsr.sk

035/642 82 77,

035/691 26 56

RÚVZ Poprad                

 Zdravotnícka 3,

058 97 Poprad

 pp.hv@uvzsr.sk

pp.michalovicova@uvzsr.sk

052/712 56 21,

052/712 56 28,

052/712 56 30

RÚVZ Považská Bystrica

 Slovenských partizánov 1130/50,

017 01 Považská Bystrica

pb.benkova@uvzsr.sk

pb.panackova@uvzsr.sk

pb.panackova@uvzsr.sk

0911 727 645

042/4450 251,

042/4450 250,

042/4450 252

RÚVZ Prešov

 

 Hollého 5,

080 01 Prešov

 po.hybenova@uvzsr.sk

 

051/7580319,

051/7580348,

0917545936

RÚVZ Prievidza

 Nemocničná 8,

972 01 Bojnice

darina.paulikova@ruvzpd.sk

pd.hv@uvzsr.sk

046/5192030,

046/5192030-34

RÚVZ Rimavská Sobota

 Sama Tomášika 14,

979 01 Rimavská Sobota

 rs.hv@uvzsr.sk

 0918 542 762,

047/5631394 klap.107

RÚVZ Rožňava

 Špitálska 3,

048 01 Rožňava

 rv.balazik@uvzsr.sk

rv.icsoova@uvzsr.sk

058/7323257 – 8, klap.103

RÚVZ Senica

 

 Kolónia 557,

905 01 Senica

se.sarabok@uvzsr.sk

se.hv@uvzsr.sk

034/6909334

034/6909332

RÚVZ Spišská Nová Ves

 A. Mickiewicza  6,

052 20 Spišská Nová Ves

sn.hv@uvzsr.sk

 

053/4170226

 

 

RÚVZ Stará Ľubovňa

 Obrancov mieru 1,

064 01 Stará Ľubovňa

 sl.hv@uvzsr.sk

sl.miriam.olsavska@uvzsr.sk

052/4280127

052/4280126

RÚVZ Svidník               

 ul. Sovietskych hrdinov 456/79,

089 01 Svidník

 sk.kurucova@uvzsr.sk

sk.hv@uvzsr.sk

054/788 00 25

054/788 00 23

RÚVZ Topoľčany

 Stummerova 1856,

955 01 Topoľčany

 to.hv@uvzsr.sk

038/537 27 34

038/537 27 33

RÚVZ Trebišov

 Jilemnického 3370/2,

075 01 Trebišov

 tv.hv@uvzsr.sk

tv.capkova@uvzsr.sk

056/668 12 70

056/6660213

RÚVZ Trenčín               

 Nemocničná 4,

911 01 Trenčín

 tn.hv4@uvzsr.sk

tn.galkova@uvzsr.sk

 032/65 095 18

0911/ 989 824

RÚVZ Trnava                 

 Limbova 6,

917 09 Trnava

 hppd@ruvztt.sk

 

 033/59 36 976

RÚVZ Veľký Krtíš

 Banícka 5,

990 01 Veľký Krtíš

 vk.hv@uvzsr.sk

klenovcanova@ruvzvk.sk

047/48 127 31

047/48 127 32

RÚVZ Vranov nad Topľou

 Pribinova č. 95,

093 17  Vranov nad Topľou

 vt.hv@uvzsr.sk

 

 

057/44 64 964

 

RÚVZ Zvolen                

 Nádvorná 3366/12,

960 01 Zvolen

 zv.hv@uvzsr.sk

zv.ruvz@uvzsr.sk

 

045/555 23 57

045/555 23 11

045/555 23 12

RÚVZ Žiar nad Hronom

 Cyrila a Metoda357/23,

965 01 Žiar nad Hronom

 sucha@ruvzzh.sk

zh.hv@uvzsr.sk

 045/6723750

 (631)

RÚVZ Žilina

 V. Spanyola 27,

011 71 Žilina  

 za.hp@uvzsr.sk

 

041/72 338 43

041/73 338 44

041/74 338 45