Utorok, 16. január 2018

Novinky

Informácie o kvalite pitnej vody a vody využívanej na kúpanie na území okresu Rožňava v 24. a 25. kalendárnom týždni

[ 14.7.2017 ]

Informácie o kvalite pitnej vody a vody využívanej na kúpanie  na území okresu Rožňava v 24. a 25. kalendárnom týždni

 
         
      V 24. kalendárnom týždni bolo dňa 14.06.2017 odobratých 5 vzoriek pitnej vody. V rámci kontrolného monitoringu bola odobratá jedna vzorka pitnej vody z verejného vodovodu v k.ú. obce Kečovo – Domica – jaskyňa. V rámci štátneho zdravotného dozoru boli odobraté štyri vzorky pitnej vody z individuálneho vodovodu  v k.ú. obcí Slavec – Gombasek – jaskyňa, Jovice – Hostinec Slniečko a pekáreň BFZ a Plešivec – PL S.Bluma. 

     Analyzované vzorky pitnej vody sú v súlade s limitmi ustanovenými Nariadením vlády SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej  na ľudskú spotrebu, v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ NV SR č. 354/2006 Z.z. “ ), až na vzorky pitnej vody odobraté z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Jovice, ktorá nie je v súlade s limitmi ustanovenými NV SR č. 354/2006 Z.z. v chemickom ukazovateli pach po chlóre a v k.ú. obce Plešivec, ktorá nie je v súlade s limitmi ustanovenými NV SR č. 354/2006 Z.z. v chemickom ukazovateli amónne ióny. 

     V 25. kalendárnom týždni boli dňa 19.06.2017 odobraté 4 vzorky pitnej vody a 1 voda využívaná na kúpanie na neorganizovanú rekreáciu. V rámci štátneho zdravotného dozoru boli odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejného vodovodu v k.ú. obcí Petrovo, Markuška, HankováBrdárka a bola odobratá jedna vzorka z vodnej nádrže Palcmanská Maša – pláž v k.ú. Dedinky.   

     Analyzované vzorky pitnej vody sú v súlade s limitmi ustanovenými Nariadením vlády SR č. 354/2006 Z.z., až na vzorku pitnej vody odobratú z verejného vodovodu v k.ú. obce Hanková , ktorá nie je v súlade s limitmi ustanovenými NV SR č. 354/2006 Z.z. v chemických ukazovateľoch chemická spotreba kyslíka a železo. Kvalita vody vo vodnej nádrži Palcmanská Maša – pláž v k.ú. Dedinky spĺňa požiadavky na kvalitu vody určenú na kúpanie ustanovené Vyhláškou MZ SR č. 309/2012 Z.z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie.

      

 

 

 

V Rožňave 14.07.2017                                                       

                                                                                  Ing. Jana Hricková

                                                                                  vedúca odd. HŽPaZ                                                                                     vz.Mgr. Štefan Roda