Nedeľa, 25. február 2018

Novinky

Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 40. kalendárnom týždni

[ 12.10.2017 ]

Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 40. kalendárnom týždni

 

V 40. kalendárnom týždni boli dňa 02.10.2017 v rámci štátneho zdravotného dozoru odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných  vodovodov v k.ú. obcí Rudná, Markuška, BrdárkaHanková, v rámci kontrolného monitoringu bola odobratá  1 vzorka pitnej vody z verejného vodovodu v k.ú. obce Štítnik.

Vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k.ú. obcí Rudná, Markuška, HankováŠtítnik sú v súlade s limitmi ustanovenými Nariadením vlády SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej  na ľudskú spotrebu, v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z.z.“ ).  

Vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Brdárka nie je v súlade s limitmi ustanovenými Nariadením vlády SR č. 354/2006 Z.z. v chemickom ukazovateli mangán.   

      

V Rožňave 12.10.2017                                                                     

 

 

    Ing. Jana Hricková

                                                                        vedúca odd. HŽPaZ