Nedeľa, 25. február 2018

Novinky

Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 4. kalendárnom týždni

[ 7.2.2018 ]

Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 

4. kalendárnom týždni

 

 

 

            Dňa 22.01.2018 boli v rámci preverovacieho monitoringu odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí ŠtítnikSlavošovce. Analýza vzoriek pitných vôd zatiaľ nebola ukončená.

  Dňa 24.01.2018 bolo v rámci štátneho zdravotného dozoru odobratých 6 vzoriek pitnej vody – 3 vzorky vody boli odobraté z prameňov na ul. S. Czabana, Komenského a Záhradnícka v meste Rožňava, 3 vzorky pitnej vody boli odobraté z individuálnych vodovodov v k.ú. obce Jovice – Hostinec Slniečko, BFZ Trio, s.r.o. a Stolárska dielňa Havran.

  Vzorky vody odobraté z prameňov v meste Rožňava nie sú v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z.z. “ ) v chemickom ukazovateli reakcia vody.

  Vzorky pitnej vody odobraté z individuálnych vodovodov v k.ú. obce Jovice sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z.. 

 


V Rožňave 07.02.2018                                                 Ing. Jana Hricková

                                                                         vedúca odd. HŽPaZ