Štvrtok, 21. február 2019

Novinky

01.07. – 07.08.2018 Svetový týždeň dojčenia

[ 3.8.2018, Poradňa zdravia ]
Dojčenie je najlepší spôsob, ako dieťaťu poskytnúťvšetky potrebné živiny. Svetová zdravotnícka organizácia /WHO/ odporúča výlučnédojčenie do 6 mesiacov veku dieťaťa. Popri WHO podporuje výlučné dojčenie dieťaťa do 6 mesiacov aj Detskýfond Organizácie Spojených národov (OSN) - UNICEF. Dojčenie nie je len výživaale pri dojčení sa prehlbuje citové puto a upevňuje sa vzťahová väzbamedzi matkou a dieťaťom, z ktorých obaja čerpajú po celý život.

VDeklarácii o ochrane, propagovaní a podpore dojčenia (Deklarácia Innocenti) saokrem iného uvádza, že dojčenie zabezpečuje ideálnu výživu pre dieťa, podporujejeho rast a zdravý vývoj, znižuje jeho náchylnosť na infekčné choroby, znižujejeho chorobnosť či dokonca úmrtnosť. Navyše dojčenie prospieva aj dojčiacimmatkám tým, že ich chráni pred niektorými ochoreniami. Znižuje riziko vznikurakoviny prsníka či vaječníkov.

V Deklarácii Innocenti sa zdôrazňuje, že na celom svete treba vytvoriť priaznivé podmienky na to, aby matky mohli výlučne dojčiť bábätká do 4 až 6 mesiacov a v ďalšom období, do 2 i viac rokov by mali byť prikrmované primeranou výživou. Na to je nutné vytvoriť v spoločnosti atmosféru na podporu dojčenia. Vyžaduje si to posilnenie a trvalé propagovanie "civilizácie dojčenia" oproti "civilizácii kŕmenia z fľašky".

Je dôležité podotknúť, že dojčenie mámepodporovať a nie odsudzovať matky, ktoré z nejakého dôvodu nedojčia.Nie sú horšími matkami.

Podľa údajov z Edíciezdravotníckej štatistiky - Starostlivosť o rodičku a novorodencav SR 2016, vydanej  Národným centromzdravotníckych informácií /NCZI/ v roku 2018 vyplýva, že 92,0 % novorodencov bolopo prepustení domov alebo preklade na iné oddelenie vyživované materskýmmliekom (od roku 2013 pokles o 0,7 p. b.). Najviac detí kŕmených materskýmmliekom bolo v roku 2016 v Trenčianskom (95,5 %) a Žilinskom (95,3 %)  a najmenej v Košickom kraji (87,7%).Umelú výživu prijímalo (samostatne alebo spolu s materským mliekom) 27,5 % detí,čo je oproti predchádzajúcemu roku nárast o viac ako 1 p. b. (najviacv Košickom kraji (35,4%). V ďalších štatistikách NCZI sa uvádza, že vhistorickom vývoji naďalej zaznamenávajú pediatri vysoký počet plne dojčenýchdetí na konci 6. mesiaca života. V tomto veku bolo vlani dojčených viac akopolovica z evidovaných detí (52,4 %). Pre porovnanie, v roku 2009 bolo plnedojčených do konca 6. mesiaca života 45,4 % detí. Najvyšší podiel plnedojčených detí bol v Bratislavskom (62,0 %), najmenej dojčených detí bolo vNitrianskom kraji (45,8 %). V Košickom kraji ich bolo 53,9%.

Na základe uvedených údajov môžemepredpokladať, že percento dojčených novorodencov prepustených z nemocnicea tiež aj plne dojčených detí k 6. mesiacu života je zásluhazdravotníkov, dojčiacich matiek ale tiež aj podporného prostredia. Kto tvorípodporné prostredie? My všetci, predovšetkým partner a najbližšia rodina matkys dieťaťom, podporné skupiny matiek, široká laická verejnosť (napr.nepohoršovaním sa nad decentne dojčiacou matkou), všetky verejné inštitúcie(mohli by nielen dojčenie tolerovať ale ho aj priamo umožňovať v ichpriestoroch) a taktiež aj zamestnávatelia dojčiacich matiek. Preto akchceme, aby boli naše deti a vnúčatá zdravšie, skúsme sa viacej podieľaťna vytvorení dobrého zázemia pre „civilizáciu dojčenia“.

 

Pre viac info:

http://www.who.int/topics/breastfeeding/infographics/en/

 

V Rožňave, 26.07.2018                                                         Mgr. Silvia Lengová

                                                                      oddelenie výchovy k zdraviu

                                                                                  RÚVZ so sídlom v Rožňave