Štvrtok, 21. február 2019

Novinky

Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 5. kalendárnom týždni

[ 7.2.2019 ]

Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 

5. kalendárnom týždni

 

  Dňa 28.01.2019  bolo v rámci kontrolného monitoringu odobratých 7 vzoriek pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Čierna Lehota,  Slavošovce, Koceľovce a Štítnik.         Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných  vodovodov v k. ú. obcí Slavošovce, Koceľovce a Štítnik v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a   manažmente rizík pri  zásobovaní pitnou vodou      ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z.z. “ ).

  Vzorka pitnej vody odobratá z verejného  vodovodu v k.ú. obce Čierna Lehota – Potraviny č. 60 nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli reakcia vody.  

Vzorka pitnej vody odobratá z verejného  vodovodu v k.ú. obce Čierna Lehota – Materská škola nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemických ukazovateľoch  reakcia vody a železo.


V Rožňave 07.02.2019                                                        Ing. Jana Hricková

                                                                         vedúca odd. HŽPaZ