Štvrtok, 21. február 2019

O nás

Adresa Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave
Špitálska 3, 048 01 Rožňava
Telefón 058/ 732 32 57 - 58
Fax 058/ 788 13 58
E-mail ruvzrv@uvzsr.sk
Stránkové dni Pondelok, utorok,streda, štvtok , piatok: 8.00 - 14.00

Podateľňa: Denne8:00-14:00

Účel a predmet činnosti

RÚVZ so sídlom v Rožňave je podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplení niektorých zákonov  orgánom verejného zdravotníctva s územnou pôsobnosťou pre územný obvod okresu Rožňava.

Je rozpočtová organizácia štátu zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva zdravotníctva.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň vedúcim služobného úradu. Regionálneho hygienika vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva hlavný hygienik. 

Pri svojej činnosti postupuje podľa ustanovení citovaného zákona č. 355/2007 Z.z. a jeho vykonávacích predpisov, vrátane predpisov vydaných podľa zákona NR SR č. 19/2002 Z.z. ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a taktiež podľa niektorých ďalších platných právnych predpisov dotýkajúcich sa problematiky ochrany verejného zdravia.