Štvrtok, 21. február 2019

Navštívte „Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia“ na RÚVZ v Rožňave.

                      Navštívte „Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia“

                                             na RÚVZ v  Rožňave


Zámerom Poradenského centra ochrany a podpory zdravia (ďalej PCOPZ) je zvyšovanie záujmu obyvateľov okresu Rožňava o vlastné zdravie a spoznávanie zdravotných rizík vážnych chronických neinfekčných ochorení a to najmä srdcovo-cievnych (vysoký krvný tlak, srdcový infarkt, cievna mozgová príhoda), chorôb látkovej výmeny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov) a nádorových ochorení.
Pretože PCOPZ je zamerané na prevenciu, klientmi by mali byť predovšetkým ľudia mladí (od 18 rokov) a ľudia stredného veku.
Odborní pracovníci (sestry a lekári) Vám na RÚVZ v Rožňave, prípadne v teréne (v školách, na mestských a obecných úradoch, v sídlach rôznych iných združení a klubov) poskytnú preventívne vyšetrenie, poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu (užitočné pokyny ako zlepšiť svoju fyzickú kondíciu, v otázkach správnej výživy , v odvykaní od fajčenia a pod. ) a zdravotno - výchovné materiály.
Na vyšetrenie je potrebné prísť nalačno, ale ak ráno užívate lieky (nezabudnite užiť najmä lieky na vysoký TK), zapite ich len čistou vodou. Deň pred vyšetrením nie je vhodné konzumovať mastné a sladké jedlá. Dovolené je piť dostatok vody.
Všeobecné PCOPZ poskytuje spektrum vyšetrení (vybrané biochemické ukazovatele - celkový cholesterol, HDL a LDL cholesterol, triglyceridy, glukóza, meranie tlaku krvi, vyšetrenie percentuálneho podielu tuku z celkovej telesnej hmotnosti, antropometrické vyšetrenie), na základe ktorých je orientačne určená hladina individuálneho rizika pre klienta. Analýza týchto faktorov umožní odporúčať optimálne zmeny:

- vo výžive
- vo fajčiarskych návykoch
- vo zvládaní stresu

V prípade potreby sa v zmysle štandardných diagnostických postupov odporučí klientovi opakovaná návšteva všeobecného PCOPZ, návšteva špecializovaných PCOPZ ( - správnej výživy a úpravy hmotnosti, - prevencie a odvykania od fajčenia, - ochrany a podpory zdravia pri práci) resp. návšteva ošetrujúceho lekára a ďalšie potrebné vyšetrenia.
Služby PCOPZ si môžete ako jednotlivec alebo za kolektív objednať osobne alebo telefonicky v pracovných dňoch v čase od 7:00 - 15:00 hod., na adrese RÚVZ v Rožňave, Špitálska č.3, telefónne číslo 058/7323257,58, prípadne e-mailom rv.lengova@uvzsr.sk, rv.illyesova@uvzsr.sk. Poradenské služby poskytujeme v utorok a vo štvrtok od 7:15 - 11:00 hod na RÚVZ v Rožňave, prípadne po dohode v teréne.

Poskytujeme poradenskú službu v oblasti prevencie HIV/AIDS  ( anonymne, diskrétne )
-  na linke pomoci č. tel. 058/ 7323257, 58 klapka 146
- v poradni AIDS ( objednať sa na vyššie uvedenej linke ).
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rožňave
- oddelenie podpory zdravia