Štvrtok, 21. február 2019

Skúšky odbornej spôsobilosti

Všeobecné informácie

 Informácie o skúškach :

INFORMÁCIA

  Skúška sa skladá z písomnej a z ústnej časti, pričom predpokladom vykonania ústnej časti skúšky je úspešné vykonanie písomnej časti skúšky; obidve časti skúšky sa konajú v jeden deň. Žiadateľ úspešne vykonal skúšku, ak vyhovel z oboch častí skúšky.

Výsledok skúšky sa oznámi účastníkovi v deň vykonania skúšky.

Zároveň Vás informujem, že skúška bude prebiehať v priebehu celého dňa (je potrebné zabezpečiť si voľno).

 Za vykonanie skúšky sa účtuje správny poplatok v hodnote 30 eur. Správny poplatok je potrebné predložiť spolu so žiadosťou o preskúšanie. Za vydanie osvedčenia účtujeme správny poplatok 20 eur.  V prípade, ak účastník skúšky „nevyhovel“, skúšku možno opakovať najskôr o  2 mesiace na základe žiadosti o opakovanú skúšku.

             Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti je neobmedzená  od jeho vydania.

 

Tu si môžete stiahnuť formulár :

Žiadosť o vykonanie skúšky za účelom odbornej spôsobilosti pre Fyzické osoby

Žiadosť o vykonanie opravnej skúšky za účelom odbornej spôsobilosti pre Fyzické osoby

Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo

Študijný materiál

Legislatíva

Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v úpravniach vody a pri obsluhe vodárenských zariadení 

Študijný materiál

Legislatíva

Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov

Študijný materiál

Legislatíva

Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornejspôsobilosti na  vykonávanie  epidemiologicky závažných  činností: výroba kozmetických výrobkov:

Legislatíva