Štvrtok, 21. február 2019

Top témy

Prevencia chrípky

Prevencia chrípky

* osobná hygiena
* zvyšovanie odolnosti organizmu
* vyvážená strava
* očkovanie  - SZO pre každú sezónu odporúča aktuálne kmene chrípky, ktoré  sú obsiahnuté vo vakcínach na základe vyhodnotenia:
- medzinárodnej surveillance chrípky
- sledovania cirkulácie vírusov

Očkovanie

* odporúča sa v jesenných mesiacoch (október) podaním jednej injekcie do svalu

* v priemere 10-14 dní po očkovaní sa vytvárajú protilátky

* 7 dní po očkovaní osôb sa potvrdila rýchla imunitná odpoveď na očkovanie u 59% zaočkovaných

* 3-6 rokov po infekcii alebo imunizácii trvá detekovateľná imunitná odpoveď proti špecifickému vírusovému druhu

* očkovaný môže byť každý, kto o to požiada svojho ošetrujúceho lekára a ak očkovanie odporučí príslušný ošetrujúci lekár


Cieľové skupiny očkovaných

* osoby umiestnené v liečebniach pre dlhodobo chorých, geriatrických centrách a ústavoch sociálnej starostlivosti

* osoby staršie ako 65 rokov

* osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievneho aparátu, s metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami a u ich rodinných kontaktov

* zdravotnícki pracovníci, ktorí sa o horeuvedené skupiny starajú

* rizikové skupiny – učitelia materských škôl, základných a iných škôl, vychovávatelia v kolektívnych zariadeniach, zamestnanci zariadení, ktorých chod je bezpodmienečne nutný pre národné hospodárstvo, vodiči verejnej pravidelnej autobusovej dopravy, príslušníci hasičských a záchranárskych zborov, policajti

* cestujúci do cudziny v čase predpokladanej epidémie chrípky

* športovci pripravujúci sa na vrcholové podujatie konané v čase predpokladanej epidémie


Efektivita očkovania

Závisí od:

1) veku
2) imunitného systému jedinca
3) podobnosti kmeňov vo vakcíne a cirkulujúceho v populácii v danej sezóne


Ako sa odlišuje chrípka od bežného prechladnutia?

chrípka                                                        prechladnutie

trvá dlhšie                                                        trvá kratšie
možné komplikácie                                           komplikácií menej
horúčka vyššia ako 39°C                                  väčšinou bez teploty
suchý kašeľ                                                      podráždené hrdlo
triaška                                                             nádcha,  kýchanie
bolesť hlavy a svalov slzenie očí                         bez bolesti tela